Nukleär densitetsmätning

Nukleär densitetsmätning har fördelen att eftersom utrustningen inte kommer i kontakt med mediet påverkas det ej av tryck, viskositet eller korrosivitet. Systemet sätts runt befintliga processrör så inga rörmodifieringar behövs.

En strålningskälla placeras mitt emot en transmitter som sedan mäter hur mycket av strålningen som passerar genom mediet vilket ger ett värde på densiteten.