I ett cirkulärt system blir spillet en tillgång.

Industrin har en viktig roll i att hitta lösningar för att omvandla det som traditionellt setts som rester, avfall och spill till något användbart. I samarbetet mellan Gasum och Stora Enso, där också Euromekanik är en delleverantör, har detta blivit verklighet. Detta är ett stort steg för två branscher som hittar sätt att mötas och samarbeta och det är också första gången den här typen av projekt sker i Sverige.

I Gasums projekt som har fokus på att omvandla spillvattnet till förnybar energi vid Stora Ensos massa- och pappersbruk i Nymölla har Euromekanik fått förtroendet att som en del i projektet leverera och installerat en gasfackla från C-Deg GmbH. Spillvattnet som bildas i produktionsprocessen kommer att hanteras i den nya biogasanläggningen för att utvinna det organiska materialet, som därefter kommer att omvandlas till biogas och avslutningsvis förvätskas.

Med en förväntad årlig produktionskapacitet på 75–80 GWh i form av flytande biogas (LBG), kommer Gasums anläggning i Nymölla att vara en betydande källa av förnybart bränsle. Genom att använda flytande biogas som drivmedel för tunga fordon är det möjligt att minska utsläppen av koldioxid med så mycket som 90% jämfört med fossila bränslen som exempelvis diesel.

Ännu ett projekt i förnybarhetens tecken från oss!

Den gasfackla från C-Deg vi levererat och installerat används för att förbränna restgaser från en processen eller som säkerhet (nödfackling) vid exempelvis ett processtopp. På Euromekanik kan vi hjälpa till med alltifrån mindre mobila och fasta enheter, öppna och temperaturövervakade mörka facklor.

Läs mer om projektet här: https://www.gasum.com/sv/gasum/nyheter/2020/gasum-och-stora-enso-visar-vagen-inom-cirkular-ekonomi-med-nya-biogasanlaggningen-i-nymolla/

Att värma potatis är väl ingen konst

I vardagen ser vi potatisen mest som en matvara som vi kokar, mosar och friterar. Men potatis är en fantastiskt mångsidig produkt vars olika beståndsdelar används i så vitt skilda produkter som papper, gödning och som stärkelse i många matprodukter.

Vår nya kund AKK Karup i Danmark arbetar med att framställa potatisstärkelse till pappersindustrin. En restprodukt i produktionen är protein som omvandlas till bl.a. djurfoder. AKK efterfrågade en lösning som kunde optimera värmningen av restprodukten för att få ut potatisproteinet. Att värma protein är ofta utmanande, och en svår värmningsapplikation. I vår lösning föreslog vi en Hydroheater-direktvärmare som injicerar ånga i potatismassan för att på så sätt utvinna proteinet.

Lösningen har visat goda resultat tack vare exakt temperaturreglering med jämn temperaturprofil, synnerligen hög tillgänglighet och driftsäkerhet, vilka alla är viktiga delar i en hög proteinutvinning.

Vår erfarenhet visar att Hydroheater är ett smart val vid värmningsapplikationer där man behöver en exakt temperaturreglering, stort flödesområde i ett utmanande media samt hög tillgänglighet och en säker drift.”

Tack AKK Karup för en fin start på ett lösningsorienterat samarbete.

Samarbete för Grön Vätgas

Rabbalshede Kraft och Euromekanik inleder ett samarbete som ska ge 100 % grön vätgas med hjälp av vindkraft och elektrolys. Målet med samarbetet, som sker i form av ett pilotprojekt, är att öppna nya vägar för kunskapsutbyte och teknikutveckling för hållbar produktion av grön vätgas.

Rabbalshede Kraft och Euromekanik inleder ett samarbete som ska ge 100 % grön vätgas med hjälp av vindkraft. Målet med samarbetet, som sker i form av ett pilotprojekt, är att öppna nya vägar för kunskapsutbyte och teknikutveckling för hållbar produktion av grön vätgas.

– Rabbalshede Kraft vill vara en drivande kraft i utvecklingen av grön vätgas inom vindkraftsbranschen och genom detta samarbete tar vi ett viktigt steg närmare grön vätgasproduktion i en region där behovet finns, säger Peter Wesslau, vd på Rabbalshede Kraft.

– På Euromekanik är vi övertygade om att vätgas kommer vara en viktig del i ett framtida fossilfritt energisystem. Vår ambition är att bidra med kunskap och bra tekniklösningar   för att möjliggöra denna framtid. Samarbetet med Rabbalshede Kraft är därför både utvecklande, viktigt och fantastiskt roligt, säger Peter Rydebrink, vd på Euromekanik.

Pilotprojektet ”den gröna vätgasen” inleds under hösten. Euromekanik kommer fokusera på den tekniska systemlösningen kring elektrolys, komprimering och lagring i först hand.

Läs mer om projektet här

Honeywell SmartLine

Vi på Euromekanik är stolta över att jobba med @Honeywell sedan många år tillbaka. Genom att kunna erbjuda våra kunder en av marknadens bästa produkter så känner vi oss väldigt trygga. Vi på Euromekanik hjälper er dessutom genom hela processen; från teknisk support till service och ramavtal samt lagerhållning av de produkter ni har i er process.

Honeywells SmartLine transmittrar kan mäta differential tryck, statiskt tryck, flöde och temperatur och har en stabilitet och noggrannhet för mätning och styrning av de flesta industriprocesser. SmartLine är modulärt uppbyggd, okänslig för polaritet och kan kompensera för temperatur och statiskt tryck

Honeywells Experion© PKS kan man kommunicera med transmittern från kontrollrummet.

Läs mer här:

Vätgasproduktion och lagring till ZEHTC

Projektet ZEHTC (Zero Emission Hydrogen Turbine Center) har samarbetat med Euromekanik under våren med målet att kunna dimensionera och leverera utrustning för tillverkning, lagring och användning av fossilfri grön vätgas. Hela anläggningen kommer använda energi från solceller och vätgasen kommer integreras i Siemens testanläggning i Finspång, för att möjliggöra tester av turbiner med egen grön vätgas.

Teamet på Euromekanik, med Peter Rydebrink i spetsen, har under året hjälpt projektteamet för ZEHTC i Finspång att ta fram systemdesignen för gashanteringen och dess säkerhetsfunktioner. Euromekanik kommer dessutom leverera de huvudsakliga komponenterna såsom Elektrolysör, Kompressor och Lagringssystem till projektet, som beräknas stå klart under första halvåret 2021.

Läs mer om projektet här: Pressmeddelande Siemens

Läs intervju för Vätgas Sverige

Fokus på säkerhet och energieffektiva ångsystem slår rekord

Vi på Euromekanik gläds åt att flera av våra kunder sett fördelarna med Armstrongs intelligenta ång- och kondensatkomponenter och kan stolt meddela att vi senaste 12 månaderna haft en rekordstor försäljning av Armstrong till våra kunder. Våra fantastiska kunders fokus på säkra och energieffektiva lösningar för ånga är viktiga faktorer till detta rekord.

Några av Armstrongs mest populära produkter är manifoldrar och ventilstationer för kondensatavledare. Precis som produkterna i övrigt är de robusta och perfekta inom processindustrin med sina höga krav på tillgänglighet och funktion. Är du intresserad av att höra mer om dessa produkter så läs mer här  eller kontakta vår säljare Ulf Jesslén på +46 31 780 56 20 eller ulf.jesslen@euromekanik.se så hjälper han till med ert ångsystem.

Energiåtervinning för Climeon

Överskott av ånga blir elektricitet tack vare ny teknik

Climeons nya ångturbinslösning utvinner elektricitet ur ånga som annars skulle vara förlorad energi. Genom sin specialkompetens kring ångsystem bidrar Euromekanik till denna unika lösning.

Climeons Heat Power-system är en unik lösning för att omvandla lågtempererad spillvärme samt geotermisk värme till ren elektricitet. Nu har företaget utvecklat en ångturbinlösning som dessutom gör det möjligt att producera elektricitet av överskottsånga.

– Det nya är att vår teknik nu kan användas för att ta vara på energi ur högre temperaturer än tidigare. På fartyg finns ofta spillvärme i form av ånga vid temperaturer uppåt 180 grader, säger Anders Gamfeldt, projektledare vid Climeon.

Turbinen utvinner energi ur ånga och anpassar samtidigt tryck och temperatur till Climeons system för lågtempererad spillvärme. Resultatet är ren elektricitet ur ånga där energin annars skulle gå förlorad. Därtill minskar utsläppen av klimatpåverkande koldioxid. Turbinen testas i full skala på Viking Lines nya och klimatsmarta färja Viking Glory som levereras 2021.

Tillämpningen blir möjlig genom ett samarbete med Euromekanik AB, som har både kunnandet och komponenterna för systemet. Euromekanik har i projektet har deltagit i utvecklingen samt tagit fram den utrustning som är nödvändig för att turbinen ska fungera i sitt sammanhang.

– Climeon har en unik idé, Euromekanik har kompetensen att sätta samman komplexa ångsystem. Att ta hand om ånga kräver specifikt kunnande och speciell teknik, säger Ulf Jesslén på Euromekanik.

Euromekaniks bidrag kan liknas vid infrastruktur som möjliggör funktionen hos turbinen. I praktiken är det en modul som rymmer rörverk, reglerventiler och temperatursensorer.

– Kort sagt allt som krävs för att styra mediet ånga, säger Ulf Jesslén.

Värme från till exempel kylvatten och avgassystem är energi som ofta går förlorad. Climeons system tar vara på överskottsvärme och omvandlar den till elektricitet. Tekniken används på fartyg samt för att utvinna elektricitet ur jordvärme och inom industrin, till exempel stålverk.

Euromekanik AB har varit en hjälp i processen för kunder inom energigas, ånga och petrokemi sedan 1974 och levererar komponenter och system för mätning, styrning, reglering och hantering av gaser, ånga och processvätskor. 

Ökad säkerhet och effektivare lastning av bilar och järnvägsvagnar till Sibelcos anläggning i Lödöse.

Snabbare, säkrare och en tryggare arbetsmiljö. Det är målen med en leverans från Euromekanik AB till Sibelcos produktionsanläggning för vattenglas i Lödöse, norr om Göteborg. Ordern omfattar såväl fallskydd som nya lastarmar.

– Lastning av bulkbilar och järnvägsvagnar kräver arbete på plattform några meter upp från marken. Nu har vi låtit göra en arbetsmiljöåtgärd i form av fallskydd på både trappor och plattformar. Dessutom med mer ergonomiskt utformade lastarmar, säger Mikael Henriksson, platschef vid Sibelco i Lödöse.

Anläggningen i Lödöse producerar vattenglas, som har en rad användningsområden, som exempelvis försegling av betong, i träimpregnering och för att justera surhetsgraden i sjöar och vattendrag.

Euromekanik har en lång historia av leveranser av komponenter och systemlösningar till processindustrin.

-Med våra fallskydd från Saferack tar vi ett steg in i våra kunders fysiska arbetsmiljö och hjälper till att säkerställa trygghet, säkerhet och effektivitet, bland annat vid lastning och lossning av lastbilar och järnvägsvagnar, säger Simon Warnquist, ansvarig säljare på Euromekanik.

Euromekanik AB har varit en hjälp i processen för kunder inom energigas, ånga och petrokemi sedan 1974 och levererar komponenter och system för mätning, styrning, reglering och hantering av gaser, ånga och processvätskor. 

Sibelco är en världsomspännande koncern grundad 1872. De använder sig av naturens egna råmaterial för att framställa lösningar för samhället och stödja naturens kretslopp. Sibelco erbjuder material som agerar som fundament i samhällsutvecklingen för allt ifrån rening av dricksvatten till solcellsteknologi.

Elektrolysör

Elektrolysör för vätgas

Vi har nyligen startat ett mycket spännande samarbeta med en av de främsta tillverkarna av Elektrolysörer i Europa. H-Tec har mångårig erfarenhet kring fossilfri energiframställning och har produkter för såväl småskalig som storskalig tillverkning av vätgas. Till exempel från förnyelsebar sol- eller vindkraft.

För mer information, kontakta Peter Rydebrink på telefon: 031-780 56 10