Policy

Kvalitetspolicy

Kvalitet är ett mått på våra prestationer ur kundens synvinkel. Vi åtar oss att uppfylla tillämpliga krav och önskemål vid varje enskild order. Våra kunder ska kunna lita på att de får rätt produkter av god kvalitet.

Vi ska arbeta med tillverkare med hög kvalitet och som i största möjliga mån är  kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO9001/ISO14001.

Vid serviceuppdrag ska kvalitet och säkerhet vara våra ledord och vi ska som minimum alltid följa anläggningsägarens rutiner.

Vårt förbättringsarbete ska ta sin utgångspunkt i kundernas förväntningar samt de kvalitetsbrister vi själva upplever i våra processer. Denna utgångspunkt, våra kärnvärden samt allas strävan att ständigt utveckla sitt arbete är grunden i våra ständiga förbättringar.

Miljöpolicy

Euromekanik ska långsiktigt vara bland de företagen med lägst miljöpåverkan. Vår verksamhet ska påverka omgivningen i minsta möjliga utsträckning inom ramen för vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vid lika kostnader ska det mest miljövänliga alternativet väljas.

Vi ska skydda miljön, inklusive förebyggande av förorening.

Vår verksamhet och vårt handlande ska uppfylla, helst överträffa, de lagar och krav som myndigheter ställer. Vi tar löpande del av och hänsyn till nya miljölagar, förordningar osv.

Vi ska informera, vidareutbilda och engagera personalen i miljöfrågor. Vi ska uppmuntra personalen att aktivt arbeta så att miljöintressen tillvaratas på bästa möjliga sätt både i vår verksamhet och i våra kunders.

Vi ska sträva efter att våra leverantörer av varor och tjänster lever upp till kraven i denna miljöpolicy samt att de i sin tur är miljöcertifierade i största möjliga mån.

Vi ska ständigt förbättra vårt verksamhetssystem för att uppnå bättre miljöprestanda

Arbetsmiljöpolicy

Vi ska upprätthålla en hög standard på arbetsmiljön. Arbetsmiljön ska vara säker, men även trevlig och inspirerande för våra medarbetare. Hänsyn ska tas till arbetets natur samt den sociala och tekniska utvecklingen. Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del av vår verksamhet och ske i samarbete mellan arbetsgivare och medarbetare.

Hållbarhetspolicy

På Euromekanik vill vi bidra till en hållbar utveckling. Det är en viktig del av vårt samhällsengagemang och våra grundläggande värderingar. Vårt förhållningssätt till olika frågor som rör hållbart företagande definieras i Euromekaniks hållbarhetspolicy nedan. Den pekar ut riktlinjer för hur vi i den egna verksamheten förhåller oss till hållbarhetsaspekterna. Vi är ödmjuka inför att hållbarhetsbegreppet är stort och ansvarsfullt och därmed ideligen förpliktigar till nya utmaningar och åtaganden. Men vi tror på att det långsiktigt främjar vår och näringslivets utveckling.

Vår hållbarhetspolicy innebär:

  • Att vi respekterar mänskliga rättigheter
  • Att vi visar hänsyn till miljö och arbetsvillkor
  • Att vi tar avstånd från korruption, mutor och bestickningar
  • Att vi följer lagar och förordningar

Vi eftersträvar att alltid göra de bästa hållbarhetsvalen i den dagliga verksamheten och målet är att vår verksamhet ska genomsyras av hållbarhetsfrågorna. Därför har vi definierat innebörden av några, för oss, viktiga ord och begrepp.

Respekt: Integritet, oberoende och professionellt. Alla medarbetare behandlas lika. Friskvård och hälsokontroll erbjuds.

Samarbetspartners: En professionell hantering av internationella affärer. Vi är uppdaterade på såväl europeiska som amerikanska riktlinjer (FCPA) och lagar kring mutor och bestickning.

Inköp: Miljöanpassade och rättvisemärkta produkter och tjänster inklusive tryckeritjänster, kontorspapper till skrivare, servrar, catering med mera. Fika och frukt som företaget erbjuder är i huvudsak närproducerade, ekologiska och Fairtrade-produkter. Vi reparerar, säljer begagnat eller skänker bort uttjänt utrustning.

Energianvändning: Vi eftersträvar en låg energianvändning genom att bland annat belysning, datorskärmar och skrivare har automatisk avstängning. Vid inköp av elkrävande utrustning strävar vi efter att välja modeller med lägsta elförbrukning.

Kontor, byggnation och underhåll: Ombyggnation och underhåll/städ av kontor görs på ett så hållbart sätt som möjligt. Material samt produktval är miljö- och/eller rättvisemärkta när så är möjligt.

Resor, logi och transporter: Vi använder de mest hållbara persontransporterna för optimal miljömässig och ekonomisk effektivitet. Vi väljer mindre miljöbelastande transportsätt för resor, i första hand tågresor men väljer också transportsätt utifrån det som är mest ekonomiskt hållbart. Vi prioriterar hotell och konferensanläggningar som arbetar med hållbarhetsfrågor. Vid inköp av tjänstebilar väljer vi fordon som uppfyller innevarande miljöbilsdefinition. Vi uppmuntrar medarbetare att använda cykel, åka med kollektivtrafik eller samåka.

Resursanvändning: Vi eftersträvar alltid att minimera uppkomsten av avfall. Vi återvinner och källsorterar och dokumentation, offerter och fakturor är elektroniska. Vi använder standardemballage för minimerad miljöpåverkan.

Utbildning: Våra medarbetare har alla en grundläggande generell utbildning kring hållbarhet, affärsetik och miljö. Vi stimulerar anställda att kontinuerligt förkovra sig inom området.

Ansvarsfördelning: Vår verksamhet har en övergripande hållbarhetsansvarig i VD, men hållbarhetsarbetet i verksamheten är allas gemensamma ansvar.